Údaje o projektu

Název projektu: Nové Pláže Doksy - Máchovo jezero
Místo: Doksy
Stavební úřad: Doksy
Charakter projektu: Územní studie
Zpracování projektu: 2020

Údaje o staveništi a sousedních pozemcích

Parcelní číslo: viz samostatná příloha (majetkoprávní vztahy)
Obec: Doksy
Katastrální území: Doksy

Údaje investora

Objednatel: Město Doksy
zastoupený Ing. Evou Burešovou, starostkou
adresa: Náměstí republiky 193, 47201 Doksy
e-mail: epodatelna@doksy.com

Údaje zpracovateleprojektu

Zpracovatel: Archimat
web: www.archimat.cz
adresa: K Vodojemu 3, Praha 5, 150 00
mobil:  777 020 552
email: martin.matiska@archimat.cz

Zpracovatelé částí projektu


urbanisticko - architektonické řešení:  Ing. arch. Martin Matiska a Ing. arch. Pavel Grasse
spolupráce: Ing. arch. Radka Smičková
konzultace krajinářského řešení: Ing. Barbora Eismanová

Základní údaje

Účel a funkce projektu
Tato územní studie řeší novou podobu městských pláží na břehu Máchova jezeře v Doksech. Studie byla zpracována na základě zadání Obce Doksy.

Mapové podklady a průzkumy
Geodetické zaměření
Otisk katastrální mapy
Mapy.cz
Data správců inženýrských sítí
Územní plán
Průzkum architekta in situ
Fotodokumentace architekta

Ostatní podklady
Geologické a pedologické mapy
Web Regionálního pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Wikipedie

Kapacity
Plocha území Hlavní pláže 5,39 ha
Plocha území pláže Klůček 2,76 ha

Pojmy
DTMM  digitálně technická mapa obce
RP         regulační plán
SZ         zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
UAP      Územně analytické podklady
UP         územní plán
UPD      územně plánovací dokumentace
US         Územní studie
CHKO   Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj

Vytvořte si webové stránky zdarma!