Širší vztahy a celkové řešení

Analýza současného stavu


Širší vztahy

Z hlediska širších vztahů je úloha vymezena Máchovým jezerem, jeho přírodním a urbanistickým kontextem. V širším pojetí pak částí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Z hlediska úlohy je podstatný jak přírodní, tak kulturní rámec širších vztahů.

1. Přírodní rámec

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Máchovo jezero leží v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. CHKO byla vyhlášena v r. 2014 a skládá se ze dvou nespojitých územních celků - část Kokořínsko - původní část, tak jak byla vyhlášena v roce 1976, s rozšířením u Dolanského rybníka a část Máchův kraj, zcela nově vymezené dosud nechráněné území Dokeska, ve kterém se nachází i Máchovo jezero.

Krajina v dokeské části CHKO je pahorkatina charakteristická svou členitostí, rozmanitostí přírodních podmínek, rozsáhlými lesními porosty a řídkou hustotou osídlení. Z hlediska prostorového uspořádání a geomorfologie tvoří specifické území v západní části oblasti výběžek Provodínské pahorkatiny, který je na východě ukončený výraznou krajinnou dominantou Provodínských kamenů. Na ně k východu navazuje zalesněný masiv Hradčanské pahorkatiny s výraznou sítí údolí a roklí. Sever Hradčanské pahorkatiny ohraničují členité hřbety zvané Hradčanské stěny. Na jihozápadě navazuje Jestřebská kotlina s Máchovým jezerem. Severně od výše uvedeného území ve směru východ-západ prochází niva meandrující Ploučnice. Východní a jihovýchodní území oblasti zabírá Bezdězská vrchovina, s výraznými výškovými rozdíly a se souvislými lesními porosty.

Základní krajinnou matrici oblasti určují lesní porosty (většinou kulturní bory). Druhou spoluurčující krajinnou složkou jsou vodní prvky - tok Ploučnice, Máchovo jezero, Břehyňský rybník, Novozámecký rybník a navazující mokřadní biotopy. Sídla, urbanizované a industrializované plochy zaujímají v oblasti malou rozlohu. V krajinné matrici jsou další významnou složkou vizuálně otevřené segmenty krajiny, v některých případech s různými fázemi sukcesního vývoje biotopu. Tyto segmenty odkazují na bývalé nebo současné zemědělské využití či osídlení. Enklávy bezlesí ve sníženinách umožňují výhledy na panoramata krajiny či průhledy na krajinné scenérie. Z hlediska krajinného rázu jsou tyto vizuálně otevřené segmenty krajiny významné, a proto jsou vedly oblastí a míst krajinného rázu, hodnoceny jako samostatné jednotky.

Specifické rysy krajinného rázu Dokeska

Platformou krajiny je reliéf charakteru pahorkatiny, tvořený pískovcovou tabulí s podmáčenými sníženinami s vodními toky či vodními plochami. Z této druhohorní platformy nezřídka vystupují neovulkanické kužely.

Určujícím vegetačním krytem jsou lesní porosty, především bory, méně bučiny.

Jsou patrné výrazné (kontrastní) rozdíly v typech krajiny s odlišným georeliéfem a vegetačním krytem.

Významné krajinné segmenty tvoří otevřené bezlesé enklávy kulturní krajiny.

Dochovaný počet sídel a urbanizovaných ploch je malý. Kontinuální vývoj kulturně-historických charakteristik území byl především ve 20. století nezanedbatelným způsobem přerušen.

Přítomnost velkých rekreačních středisek v blízkosti Máchova jezera.

Výrazná konfigurace terénních dominant neovulkanických suků (Bezděz, Provodínské kameny).

Vizuální propojenost území CHKO s přiléhajícím územím - určující jsou výhledy na terénní či kulturní dominanty (Ralsko, Maršovický vrch).


Máchovo jezero, dříve zvané Velký rybník nebo Velký Dokeský rybník je vlastně rybník. Leží na území města Doksy v okrese Česká Lípa. S rozlohou 284 hektarů je šestý největší rybník v Česku a největší český rybník mimo jižní Čechy. Byl založen ve 14. století na příkaz českého krále a císaře Karla IV. Jezero s nadmořskou výškou 266 m n.m. je zasazené do fenomenálně krásné kopcovité krajiny, jež okolo jezera vytváří uzavřený prostor s dominantou vrchu Borného s výškou 446 m n.m. Na několika místech jsou břehy jezera tvořené rašeliništi - Národní přírodní památka Swamp.


2. Kulturní a společenský rámec

Historie

Tradice letních lázeňských pobytů v Doksech a u dnešního Máchova jezera sahá do 19. století a předchází i rozšíření kultu Karla Hynka Máchy. Rozvoj byl umožněn mj. i díky dopravnímu spojení. Železnice vede do Doks již od roku 1866. Roku 1896 povolil Ernest hrabě Valdštejn přístup k rybníku a na následujících 12 let v něm povolil koupání na vyhrazených místech. Na přelomu století vznikla jako orgán spolupráce města s vlastníkem Jezerní komise. Po roce 1900 se v letovisko začaly proměňovat i Staré Splavy. Pražští lékaři začali doporučovat rodičům ozdravný pobyt dětí u Máchova jezera. V roce 1920 koupila obec Doksy od hraběte Adolfa z Valdštejna, který byl k prodeji nucen pozemkovou reformou, pozemky na pobřeží Velkého rybníka, s tím že prodávající měl nárok na 40% účast v zamýšlené akciové společnosti. Město zároveň získalo právo provozovat na rybníce koupání a plavbu loděk. Již od června 1920 zajišťoval parníček pravidelnou dopravu mezi Doksy a Starými Splavy. Do pláží investovalo město s Valdštejny poměrem půl na půl. V roce 1926 byla ustanovena lázeňská správa sestávající z pěti členů, zodpovědná obecní radě. Podnik byl rozdělen na dva provozy, pobřežní zařízení a plavební podnik. Po roce 1928 byl Velký rybník plně otevřen rekreaci. Již od počátků se dbalo i na ochranu přírody omezením vodní dopravy v některých zátokách. Do okolí rybníku byly vynaloženy velké investice a byla provozována reklama. Atrakcemi byly písečné pláže (charakteristickým motivem prospektů byly dětmi postavené hrady z písku), sluneční záření a panoráma s vrchem hradu Bezděz a členitým pobřežím (vrchy Borný a Šroubený), vodní atrakce i plavby parníčkem, fungovala zde půjčovna loděk a plachetnic i kurzy plavání. Rozvoj turistiky vedl i ke zvelebení okolí. Ve městě Doksy vznikala hřiště a sportovní zařízení, okrašlovací spolek vysazoval háje, aleje a sady a vyznačoval turistické trasy, prosperovalo kino a restaurace. Hudební a taneční akce se v letní sezóně konaly denně. Turistická sláva Doks, Starých Splavů a Máchova jezera propukla až ve třicátých letech, kdy se město ve svém prospektu nazývá největšími lázněmi pod širým nebem v Československu a v průvodcích je toto místo přirovnáváno k nejznámějším světovým letoviskům, Riviéře, Sv. Mořici či Itálii.

Současnost

Vedle řady hotelů, restaurací, penzionů a dalších zařízení určených pro rekreaci a trávení volného času v Doksech a Starých Splavech se zejména na severním a severovýchodním břehu jezera nachází řada kempů (Borný, Klůček, Bílý Kámen), pláží a chatových oblastí. Nejen milovníkům taneční hudby je známa Diskotéka Bílý Kámen a festival elektronické taneční hudby Mácháč Forever, pořádaný každoročně přímo na pláži kempu Klůček. Na Máchově jezeře patří mezi populární činnosti zejména koupání, slunění, vodní sporty, turistika, cykloturistika či houbaření, ale také orientační běhy, plážový volejbal a mnoho dalších sportovně rekreačních aktivit. Mezi tradiční kulturní a společenské akce patří jarní otvírání jezera v Doksech a letní ve Starých Splavech spojené s poutí a lidovou zábavou.

Mácha a romantický odkaz

V 30. letech 19. století v okolí Máchova jezera opakovaně pobýval básník Karel Hynek Mácha, který do jeho bezprostředního okolí umístil děj známé lyrickoepické skladby Máj a prózu Cikáni. Lyricko-epická báseň Máj se rodila v Doksech, tehdejším Hiršberku, u Velkého rybníka (dnešní Máchovo jezero) a v okolí Dubé. Zde Mácha slyšel o otcovraždě z nešťastné lásky, ke které došlo v roce 1774 právě nedaleko Dubé.

Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezené lokalitou Hlavní pláže a lokalitou pláže Klůček ve Městě Doksy. Studie se však zabývá i přilehlým územím obou lokalit a také jejich vzájemným vztahem. Projekt je také zasazena do kontextu širších vztahů Máchova jezera i okolní krajiny.


Potenciály a problémy z pohledu širších vztahů

1. Potenciály

Z širšího pohledu je největším potenciálem Máchova jezera je bezpochyby jedinečný do velké míry autentický přírodní rámec. Jeho osnovu tvoří kopcovitý reliéf okolní krajiny a kotlina s Máchovým jezerem, borové lesy, mokřadní biotopy, skály a písčitá půda.

Na přírodní rámec navazují samotné objekty hlavního zájmu, největší lákadla, kterými jsou vlastní jezero a jeho písečné pláže.

Jedinečné dědictví zanechala lokalitě také historie v podobě Máchova romantického odkazu. Ten lze bez nadsázky chápat jako kultovní uctívání přírody, historie a kultury. Nikoliv náhodou se po rozšíření CHKO název doplnil na Kokořínsko - Máchův kraj. Dnešní chápání světa vyžaduje zprostředkování pomocí příběhů, ty se mnohde pracně a uměle konstruují. Máchův kraj má nádherné příběhy jak v samotné osobě Karla Hynka, tak v jeho dílech zasazených do kraje.

Nepochybnou a obrovskou výhodou je, že prostory pláží Města Doksy zahrnují neprivatizovaný prostor, tedy prostor veřejně přístupný a pro všechny. Území, jehož obsah a formu lze hledat v obecné demokratické diskusi.

Přímé i širší okolí Máchova jezera je turistickým rájem. V okolí se nachází řada cílů v podobě hradů, vyhlídek, přírodních celků a útvarů, či lidové architektury. Okolí je protkané množstvím značených turistických a cyklistických tras. Okolo jezera je možné realizovat jednodenní okružní výlet s odbočkami na Swamp a na vrcholy Šroubeného a Borného, o dálce přibližně 20 km.

Společnost Regata Máchovo jezero, a. s. provozuje vyhlídkové plavby, v prázdninových měsících denně, duben-červen a září-říjen na objednávku. Paroplavba je jedním ze symbolů Máchova jezera, první parníček vyplul již před 100 lety v r. 1920. Atmosféru spoluvytváří také plachetní sporty a loděnice Yacht Clubu Doksy v Máchově zátoce. Ten byl založen v roce 1927. Přestože se jedná o uzavřený klub, je nepochybnou a symbolickou součástí jezera.

Máchovo jezero má také nespornou výhodu ve vynikajícím dopravním napojení na kompletní dopravní infrastrukturu. V neposlední řadě je pak velkou výhodou blízkost Města Doksy. Pláže tak mohou těžit z městské infrastruktury kultury a služeb. Město také nabízí atraktivní instituce, akce a památky jako například Zámek Doksy, Kostel sv. Bartoloměje, Památník Karla Hynka Máchy, Muzeum Čtyřlístku a podobně.


2. Problémy

Jedním z největších problémů současného stavu pláží, resp. Hlavní pláže, je neřízená komercializace s nekultivovaným projevem, jak v podobě nevkusných staveb stánků pohostinství a reklamních poutačích, tak v nabízeném sortimentu a službách. To se negativně projevuje v celkové atmosféře, která se již na hony vzdálila prvorepublikovému lázeňskému charakteru. Dnes bohužel kromě koupání a slunění představuje rekreace na Máchově jezeře představuje také popíjení a stánkaře.

Na působení areálu se také velice negativně projevuje absence investic.

Ruku v ruce s neregulovanou komercializací jde postupná ztráta autenticity. Místo vyzdvihování jedinečnosti se služby na Máchově jezeře nivelizují na banální všudypřítomný balast.

Prostředí Máchova jezera je bohužel také významně zatíženo nezvládnutým a naddimenzovaným urbanismem chatových osad zejména kempů pod Šroubeným (ulice Pod Borným) a Klůček. Nahuštěná zástavba chat kempu pod Šroubeným má přehnané měřítko a špatné upořádání. Vyvolává až depresivní pocity. Je to neblahé dědictví nedávné minulost, které zřejmě nepůjde kvůli privátnímu vlastnictví snadno napravit.

Individualismus současné doby a úplná absence urbanistické regulace vede k nejednotnosti a roztříštěnosti. Ty jsou projevem chaosu na místě, kde může vládnout harmonie. Hledání společných jmenovatelů namísto individuálních řešení jednotlivostí vede k souladu a naopak.

Problémem u rekreačních oblastí je také sezónnost, v případě Máchova jezera se jedná o sice velmi intenzivní, ale zároveň také krátkou letní sezónu.

Územní plán

Platný UP zpracoval Archteam (Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.) v červnu 2017. Obě zájmová Zájmové území se nacházejí ve funkčních plochách OS - plochy občanského vybavení. Zadání je v souladu s územním plánem.


Majetkoprávní vztahy

Podrobná mapa majetkoprávních vztahů je v samostatné příloze C2.4. Naprostá většina pozemků je ve vlastnictví města Doksy.


Technická infrastruktura

Současný stav technické infrastruktury je špatně dokumentovaný. Stav odpovídá dlouhodobému užívání nájemníkem. Studie zachycuje veškeré dostupné podklady správců inženýrských sítí, ty však evidují řady. K vnitřním rozvodům v areálu nejsou vyčerpávající podklady k dispozici, veškeré dostupné podklady jsou zakreslené na výkresu B2.6 technická infrastruktura. Situační výkres kanalizačního výtlaku splaškových vod je z roku 1998.


Před realizací dalších projektových fází je proto nezbytné provést pasportizaci, ověřit technický stav a zaměřit veškeré inženýrské sítě v areálech pláží.

Stávající dopravní infrastruktura

Automobilová doprava

Doksy leží na silnici I. třídy č.38. Celá oblast Máchova jezera je pak dobře napojená na síť místních a obslužných komunikací.

Parkování

Parkovací plochy pro pláže jsou ve špičkách sezóny nedostatečné. V současnosti dobře funguje nově zbudované parkoviště P1 u železničního přejezdu s kapacitou 250 stání pro osobní automobily. Další parkoviště P2 je u vlakového nádraží se současnou kapacitou 32 stání pro osobní automobily a s potenciálem dalšího rozšíření. Parkoviště P3 (Erbenova ulice) u Benziny není dopravě dořešené, ale skýtá potenciál, v dnešní době slouží jako odstavná plocha. Další možnost rozšíření parkování je na ploše P4 mezi fotbalovým hřištěm a sběrným dvorem - s možnou kapacitou cca 250 míst. Toto parkoviště má dobrou vazbu na pláž Klůček, ale je dobře dostupné i z Hlavní pláže. Parkování personálu není v současnosti řešeno a je tudíž chaotické, divoké, často zabírá atraktivní místa.

Pěší a cyklistická doprava

Oblast Máchova jezera mé poměrně rozsáhlou infrastrukturu pro pěší i cyklisty. Vlaková a autobusová doprava Doksy leží na železniční trati č. 080 Bakov nad Jizerou - Jedlová. Dostupnost z pláží je z vlakové stanice je výborná - 450 m od zadního vstupu Hlavní pláže a 950 m ke vstupu pláže Klůček.

V podobné vzdálenosti jsou také zastávky autobusové dopravy - Doksy, žel.st. 'Praha, Česká Lípa, Mimoň, Mladá Boleslav, Liberec) a také Doksy, Lipové nám. (Mimoň, Praha, Liberec).

Lodní doprava

Společnost Regata Máchovo jezero, a. s. provozuje vyhlídkové okružní plavby po Máchově jezeře s přístavišti - Doksy - Hotel Port - Staré Splavy pláž - Staré Splavy - Šroubený - Borný - Březňák - Klůček.

Návrh celkového řešení

Hlavní principy návrhu celkového řešení

Hlavním a zároveň scelujícím rysem pro koncept návrhu jak v měřítku širších vztahů, tak v řešení obou pláží (Hlavní a Klůčku) je pochopení, využití a posílení přírodního a kulturního rámce prostředí. Tedy toho, co nám dala příroda a toho, co se zachovalo z kulturních zásahů člověka.

Prostředí Máchova jezera má silný a jedinečný genius loci. Na mnoha místech se projevuje v plné síle, jinde je zastřený. Návrh posiluje a zapojuje to, co je zdravé a pevné a zároveň objevuje a očišťuje to, co je skryté nebo pod nánosem.

Studie se také v šířeji chápaném pojetí navrací k autenticitě a navazuje na silný romantický odkaz. Avšak činí tak zcela současnými prostředky a velkoryse. Nekopíruje, ale volně cituje, navazuje a rozvíjí. Nechce minulost zakonzervovat, ale propojit ji a harmonizovat s přítomností a se současným životem.

Projekt také řeší problém sezónnosti. Navrhuje funkce a aktivity, které lze provozovat i mimo relativně krátké období. Mezi ně patří plánovaná výstavba hotelu a restaurací Akropolis s celoročním provozem, víceúčelový park, zapojení lesoparku s aktivitami do areálu, vytvoření zázemí pro kulturní a společenské akce.

Urbanisticko - krajinářské řešení

Celkové řešení je založené na vztahu Hlavní pláže a Pláže Klůček, které je zároveň zasazené do celkového kontextu Máchova jezera a celé oblasti.

Areály obou pláží mají zcela rozdílný charakter. Tento aspekt již dne dobře funguje a je vzájemnou výhodou. Hlavní pláž je nabytá aktivitami, je rušná, živá, plná nejrůznějších možností. Pláž na Klůčku je naopak klidná a romantická. Vzájemně si poskytují alternativu.

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura je podrobně popsána v analytické části.

Parkování pro pláže studie řeší na koncepční úrovni jako systém stávajících a nově navržených parkovišť (P1 - P4) s budoucí celkovou teoretickou kapacitou až 550 OA a 15 autobusů. Jednotlivá řešení bude potřeba prověřit v navazující uzemní studii, res. projektu. Doporučuje se problematiku řešit jako celek, nikoliv jako izolované plochy.

Pro oba areály pláží jsou navržena nová služební parkoviště, jejichž kapacita odpovídá předpokládaným potřebám. V dalších fázích projektu, však bude potřeba počty stání precizovat podle upřesnění konkrétních architektonických řešení.


Vytvořte si webové stránky zdarma!