Urbanisticko - krajinářské řešení

Celý areál je členěný na několika navazujících, zároveň samostatných a samostatně realizovatelných celků.


1. Plážová stezka Klůček

V současnosti není podélný průchod areálem pláže Klůček jasně určený. Návrh předpokládává jemné přírodní vymezení stezky, která bude hlavní kompoziční, orientační a komunikační osou a zpřístupní veškeré plochy a aktivity na pláži. Stezka bude ponechána v přírodní písečné podobě, lokálně "vyztužené" dřevěnými prahy. Bude lemována dřevěnými lavičkami, patníky, může být osvětlená.

2. Lesní pláž

Dnes nevyužité místo na východní straně a areálu má velký potenciál zvětšení kapacity pláží v atraktivním místě ve stínu borového lesa bez podrostu. Odpočinek ve stínu bude umožněný díky rozptýleným dřevěným palubám, chodníčkům a lehátkům. Plocha tak poskytne stinnou a klidovou alternativu pobytu k písečným plážím s překrásným výhledem na vodní hladinu přes kmeny borovic a stále v blízkosti vody.

3. Divoký les s vyhlídkou

V poslední, horní linii je ponechám přírodní divoký les, jehož reliéf stoupá směrech k vrcholu Klůčku. Reliéf má zajímavou konfiguraci a zhruba v polovině tvoří přírodní ostroh se zajímavými kamennými útvary o velikosti kolem 2 m. Ostroh je asi o 6 m vyvýšený nad lesní pláží a asi 10 m nad vodní hladinou, což mu propůjčuje charakter vyhlídky - pozorovatelny. Plocha na šíji bude vyčištěna od náletové zeleně, výhledy směrem na vodní plochu budou lehce proklestěny. Na plošině je možné vybudovat vyhlídkový altán, který poskytne alternativu pobytu na pláži v sezóně a cíl procházky či výletu mimo ni.

4. Lesopark - sport a kultura

V linii lesa bez podrostu ve východní části jsou patrná rezidua dřívějších sportovních ploch o velikostech 15 x 24 m a 14 x 21 m. S ohledem na dobrou stinnou polohu a již srovnaný terén se nabízí jejich revitalizace a obnovení jejich využití, které přinese další obohacení a sezónní i mimosezónní impuls. Předpokládá se travnatá udržovaná plocha, případně zavlažovaného trávníku doplněná o mobilní sportovní vybavení a lavičky. V dnešní době plochy tyto plochy slouží také pro konání kulturních akcí, předpokládá se, že tato funkce bude zachována, přestože těžiště pro podobné podniky se přesune do víceúčelového parku v západní části areálu Hlavní pláže.

5. Divoký les, parkování obsluhy

Svah nad lesoparkem se sportovišti přechází v divoký les s podrostem, jehož zapojení do areálu je problematické a zbytečné, protože tvoří přirozené, trochu tajemné pozadí. V horní části při servisní vjezdové bráně podél s vrstevnicí bude vybudované sezónní parkoviště s deseti stáními pro dodávky a osobní automobily pro personál na přírodním vsakovacím zpevněném povrchu.

6. Hlavní budova

Nová hlavní budova je "zavěšena" na osové plážové stezce, která vede podél ní. Stavba je však osazena do svahu, a tak je oproti stezce o více jak metr vyvýšená. Z prostorového hlediska stavba tvoří záda krásné pláži a výhledy z ní jsou orientovány na ní, vodní hladinu , potažmo na protější břeh jezera - pláže ve Starých Splavech a vrch Šroubený 375 m n. m. Umístění hlavní budovy odpovídá přibližně současné poloze, avšak její arkádová - pergolová forma je oproti dnešku prodloužená a integruje do svého objemu i krytou terasu a bar. Je navržena podélná lehká sezónní stavba s loubím a pergolami. S promenádním - lázeňským, zároveň však lesním - romantickým charakterem.

7. Pláž

Krásná písečná pláž je ústředním motivem celého areálu, zároveň tím nejkrásnějším, co na Máchově jezeře nalezneme. Je to vzor a podstata. Pláž je v polostínu solitérů a skupin borovic. Návrh předpokládá pouze její údržbu a péči o současná stav. V prostoru krásné pláže se záměrně nepředpokládá žádné vybavení, bude ponechána ve své čistě přírodní romantické podobě. Lavičky a ostatní mobiliář bude umístěn až na linii plážové stezky.

8. Půjčovna lodiček

Současná půjčovna lodiček patří k symbolům pláže Klůček. Její stavba je v soukromém vlastnictví nad vodní plochou jezera, které je v majetku ČR. Stav objektu je fyzicky a morálně zastaralý. Do doby projednání s majitelem se předpokládá se zachování současného stavu. Následně by mělo dojít výstavbě nové, kapacitně obdobné půjčovny lodiček s molem a "plovoucím" objektem (domečkem) zázemí.

9. Zelená pláž

Na východní straně, po navrhované úpravě oplocení, vně areálu bude na lesní pěšinu navazovat zelený břeh - pláž. Nepředpokládají je žádné úpravy. Přístup bude volný.

10. Přístaviště

Klůček Výhledově se míní drobná úprava prostranství před přístavním molem vyhlídkových lodí. Míní se přírodní řešení z pískových (mlatových) ploch a dřevěných roštů (paluby) a osazení mobiliáře - laviček, informační tabule apod.

11. Úprava oplocení a pěšina okolo areálu

Návrh předpokládá úpravu stávajícího oplocení v místech obou vstupů. V současnosti je oplocení před vstupy vedeno vždy paralelně s lesní pěšinou. To nepůsobí dobře. Oplocení areálu není nutné akcentovat, estetická kvalita současných plotů nebude v novém kontextu působit dobře. Proto je na obou stranách areálu navržena jednoduchá úprava oplocení. Krajní apendixy budou odstraněny a oplocení bude pokračovat rovnou kolmo ke břehu jezera. Spolu s touto úpravou budou realizovány nové pokladny. Na zvážení je využití automatických systémů doplněných kamerami. Navrženo je také značení pěšiny vedoucí kolem oplocení od jihu na sever, protože se jedná o nejkratší alternativní propojení pro turisty v době, kdy se za vstup na pláž platí vstupné.

12. Rozhledna Klůček

Na vrchu Klůček je navržena dřevěná rozhledna.

Vytvořte si webové stránky zdarma!