Analýza současného stavu

Přírodní rámec

Širší zájmové území

Širší zájmové území zahrnuje pás pozemků mezi železnicí a jihozápadním břehem jezera. Prostor obsahuje kromě vlastního oploceného areálu Hlavní pláže navazující les (lesopark) s hustou sítí zpevněných cest a lesních pěšin. Tento les je smíšený s převahou borů. Výhledově by se celé území areálu pláží a lesa mohlo propojit do jednoho lesoparkového celku a posílit přírodní romantické pojetí Hlavní pláže. Již dnes však území lesa funguje dobře jako izolační zeleň mezi městem a jezerem a je využívané jako přístup na hlavní pláž s mnoha alternativními trasami, ale i k vycházkám.

Areál pláže

Les mezi železnicí a břehem jezera zcela plynuje přechází do vlastního areálu bez ohledu na jeho oplocení, a to je dobře. Areál je tak naprosto přirozeně integrovaný do přírodního kontextu.

Hlavní pláž je zasazená do přirozené zátoky jezera s mělkým konkávním tvarem, jež tvoří jakousi otevřenou ochranou náruč. Na západní straně je terén téměř rovinný a mírně se zvedá až za Máchovou stezkou a prostorově odděluje železniční trať od areálu.

Východní stranu však dramatičtěji ohraničuje reliéf terénu tvořený výrazným ostrohem (šíjí), jež diagonálně vybíhá na severovýchod nad přístaviště. Ostroh se zvedá nad vodní hladinu o zhruba 10 metrů. Šíje výrazně odděluje přístupovou lesní promenádu a přístaviště a od vlastního areálu pláže. Tím přirozeně člení různé funkční prostory.

Ve střední části z ostrohu vybíhá západním směrem přírodně tvarovaná skalní akropole, která je nad pláží vyvýšena asi o 6 metrů. Svah na západní straně akropole klesá prudce k hlavní budově, ale směrem k pláži klesá pozvolna a vytváří přírodní amfiteátr orientovaný na jezero.

Na mnoha místech se přírodní reliéf prodírá na povrch obnaženými skalními a kamennými útvary a tím odkrývá svou bázi.

Mimo vlastní pláž a zelenou plochu v západní části je areál pláže pokrytý bory, které směrem k pláži postupně řídnou, přecházejí ve skupiny a solitéry listnáčů a prostor se uvolňuje. Západní část areálu je prostorově uzavřená pásem listnatého lesa, který lemuje Máchovu stezku (E10 Máchova cesta) do Starých Splavů.

Celková konfigurace terénu areálu je velice krásná, a přestože je dnes na mnoha místech skrytá pod kulturním nánosem, avšak skýtá obrovský potenciál v jeho odhalení.

Kulturní rámec

Kostra současné podoby areálu je přibližně ze 70-tých let 20. století. Zahrnuje zejména stavby zázemí hlavního objetu, objektu pro výdej jídel - tzv. Strahováčku, úpravu mol v západní části a hygienické vybavení. Stavby z tohoto období nejsou architektonicky špatné, ale jsou již za zenitem fyzického i morálního stavu. Porevoluční doba umožnila soukromé podnikání, které na pláže přineslo rozšíření nabídky služeb. To vyžádalo potřebu výstavby jejich provozoven a zázemí, tím na pláži přibyla další "kulturní" vrstva v podobě staveb víceméně nevhodných kiosků, stánků a přístřešků. Tato vlna výstavby nebyla podřízena plánu ani žádné smysluplné a promyšlené regulaci. To postupně vedlo k degradaci a úplné banalizaci prostředí.

Funkční využití

Z funkčního hlediska dnes areál pokrývá celou potřebnou, dokonce snad myslitelnou škálu. Pohostinské služby nabízejí v sezóně až 880 míst pro hosty, součástí areálu jsou 4 nájemná beachvolejbalová kříště, půjčovna lodiček a šlapadel, převlékací kabiny, dětské hřiště toalety, sprchy a zdravotník. V těsném sousedství je přístaviště výletních lodí.

Problémy a potenciály

Potenciály

To, co platí pro Máchovo jezero z širšího pohledu platí i pro Hlavní pláž a Klůček. Největším potenciálem je jedinečný přírodní rámec, do něhož je areál zasazený. Tento rámec je u obou pláží unikátní a je třeba jej zkoumat individuálně. Pro území Hlavní pláže je specifická konfigurace terénu a tvar zátoky. Terénní šíje ohraničuje prostor na východní straně, z ní dále vycházejí výrazné prostorové útvary akropole a svah směrem k jezeru, který tvoří přírodní amfiteátr. V neposlední řadě je to také borový les, jež areál lemuje v druhém plánu a je jeho přirozenou součástí. Na přírodní rámec navazují samotné předměty zájmu, čímž je jezero a jeho pláže s pozvolným vstupem do vody a skupinami stromů. V západní části je dnes hůře zapojená užší část, která skýtá možnost založení stinné travnaté pláže.

Již dnes dobře funguje pobřežní promenáda, která kopíruje tvar břehu a je jakousi osou celého areálu. Navazuje na tzv. lesní promenádu, která zpřístupňuje areál lesoparkem od hlavního parkoviště P1, resp. z města.

Na západní straně areál uzavírá prostor s vyhlídkovým molem a malou oddělenou pláží. Místo je dnes od zbytku areálu izolované, ale je možné jej plně zapojit a využít jako pól se silnou atmosférou. Na vyhlídkové molo navazuje menší molo s barem a společně tvoří zajímavou ucelenou skupinu.

Dalším nesporným potenciálem je dnes špatně udržovaná a málo využívaná travnatá plocha na západní straně s dobrou návazností na vodní plochu a sportoviště.

V budoucnosti se předpokládá demolice objektu Strahováčku, místo které uvolní se dá využít pro novou stavbu s ubytovací a pohostinskou funkcí. Nový objekt navíc může mnohem lépe na konfiguraci terénu a orientaci na pláž, vodní hladinu, potažmo výhledy.

Skrytý potenciál je také v možném zapojení lesa do prostoru pláže a využití obslužné komunikace jako vycházkové trasy s napojením na pobřežní promenádu.

Z celého prostoru je bezpočet krásných výhledů na okolní břehy, vrchy a vodní hladinu.

Svojí vizuální atraktivitou a důležitou doplňkovou funkcí je také přístaviště, které sice není přímo součástí areálu pláže, ale tvoří přitažlivé a důstojné předpolí před vstupem.

Problémy

Jedním z největších problémů jsou malé investice a plánovaná údržba a rozvoj, jež vedly ve špatný fyzický a morální stav objektů zázemí, služeb a technické infrastruktury. Palčivým problémem jsou také neregulované stavby kiosků a přístřešků spolu s jejich reklamní prezentací. Stav odpovídá spíše divoké porevoluční době 90-tých let než současnosti. Problematicky se také jeví stánkový (stánkařský) prodej, kdy v sezóně zcela ovládá vstupní partie a pobřežní promenádu prodejem nezdravých jídel a pochoutek nebo nevkusným zbožím. Místa tak vypadají spíše jako tržnice než rekreační středisko. Současný stav je úplným odklonem od původního lázeňského a romantického charakteru Máchova jezera. Na pobytových plochách je málo stinných míst jako alternativa pro slunění na písečné pláži.

Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy jsou podrobně popsané a vyznačené na samostatném výkresu C2.04 - majetkoprávní vztahy.

Naprostá většina areálu leží na pozemku Města Doksy. V západní části v místě zadního vstupu je však poměrně velký pozemek lichoběžníkového tvaru, který je v majetku ČR, na kterém má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky.

Většina objektů zázemí a služeb leží na pozemku Města Doksy, ale mají soukromé majitele.

Dopravní infrastruktura

Automobilová doprava

Pro automobilovou dopravu je Hlavní pláž přístupná z města ulicí Máchovou, resp. Valdštejnskou. Návštěvníci musejí zaparkovat automobil na parkovišti P1, resp. P2, P3, protože za železničním přejezdem je vjezd pouze na povolení pro obsluhu pláží a přístavu.

Parkování

Systém parkování je podrobně popsaný v kapitole B 1.7 Stávající dopravní infrastruktura, resp. na výkrese

Pěší a cyklistická doprava

Pro pěší a cyklisty je areál velice dobře přístupný, infrastruktura je dostatečná. V areálu je vyhrazené parkování pro bicykly, u hlavního vstupu u objektu toalet a u zadního vstupu přímo u pokladny.

Vlaková a autobusová doprava

Vlakové nádraží je od hlavního vstupu do areálu vzdálené 550 m, od zadního vstupu 430 m.
V podobné vzdálenosti jsou také zastávky autobusové dopravy - Doksy, žel.st. 'Praha, Česká Lípa, Mimoň, Mladá Boleslav, Liberec) a také Doksy, Lipové nám. (Mimoň, Praha, Liberec). Lodní doprava Na nábřeží v západní části je Přístaviště vyhlídkových lodí provozovaných Regatou.

Technická infrastruktura

Současný stav technické infrastruktury je špatně dokumentovaný a není digitalizovaný. Veškeré dostupné podklady jsou zakreslené na výkresu B2.6 technická infrastruktura. Před realizací dalších projektových fází je proto nezbytné provést pasportizaci, ověřit technický stav a zaměřit veškeré inženýrské sítě v areálech pláží. Likvidace splaškových je řešena výtlakem splaškových vod (nedigitální podklad z r. je z roku 1998) ukončeným v objektu SČVK. Do části areálu je zavedený veřejný vodovod. Areál je zásobovaná elektrickou energií. Zavedené jsou také datové sítě CETIN.

Současné kapacity Hlavní pláže

rozloha areálu                        53 905 m2
kapacita pohostinství             885 hostů
půjčovna lodiček                    32
sportovní plochy                     1 000 m2
toalety M+Ž                              14 + 14
potřeba parkování obsluhy    cca 50
dětské hřiště                           70 m2

Vytvořte si webové stránky zdarma!